Kirjoittajan arkistot: Bear and Bull

Toimiiko EBIT/EV arvosijoitusstrategia käytännössä?


Arvosijoittamisessa usein keskitytään osakkeisiin, joiden arvostustasot ovat arvostuskertoimilla katsottuna alhaiset. Yleisimpiä arvostuskertoimia ovat esimerkiksi P/E-, P/CF- ja P/B-luvut. Viimeaikoina huomio on siirtynyt myös muihin tunnuslukuihin. Muista tunnusluvuista esimerkiksi EV/EBIT (jäljempänä EBIT/EV, joka on EV/EBIT-luvun käänteisluku) on havaittu toimivaksi tunnusluvuksi useammassakin tutkimuksessa.

Esimerkiksi Gray ja Vogel (2012) tutkivat useita eri arvosijoitusstrategioita Yhdysvaltain osakemarkkinoilla vuosien 1971 ja 2010 välisenä aikana. Tutkimuksessaan he muodostivat portfoliot perustuen seuraaviin tunnuslukuihin: E/M (earnings to market capitalization), EBITDA/TEV (EBITDA to total enterprise value), FCF/TEV (free cash flow to total enterprise value), GP/TEV (gross profits to total enterprise value) ja B/M (book to market capitalization). Osakkeet jaettiin edellämainittujen tunnuslukujen perusteella viiteen portfolioon.

Tutkimuksen tulosten mukaan arvo-osakkeet päihittivät kasvuosakkeet selvästi. Yksittäisistä strategioista parhaiten menestyi EBITDA/TEV-tunnusluvun perusteella muodostettu arvoportfolio, jonka keskimääräinen vuosituotto oli 17,66 %. Kasvuportfolion keskimääräinen vuosituotto oli 7,97 % ja markkinaindeksi tuotti keskimäärin 13,04 % vuodessa. Gray ja Vogel (2012) muodostivat portfoliot myös EBIT/TEV-tunnusluvun perusteella ja tulokset olivat lähes identtisiä EBITDA/TEV-tunnusluvun perusteella muodostettujen portfolioiden kanssa. Suosittelen tutustumaan myös oheiseen blogikirjoitukseen Greenbackd blogissa.

Akateemisissa tutkimuksissa osakkeet ovat usein jaettu esimerkiksi tertiileihin (kolmeen yhtä suureen osaan), desiileihin (kymmeneen yhtä suureen osaan) tai kvintiileihin (viiteen yhtä suureen osaan). Tällöin huomoitavaa on, että portfoliot sisältävät todella monia, jopa satoja ellei tuhansia osakkeita. Käytännössä sijoittajan kannalta näin laaja hajauttaminen ei ole kannattavaa. Toisaalta olen törmännyt väitteisiin, jonka mukaan esimerkiksi EBIT/EV-strategia ei toimisi käytännössä, koska pienellä määrällä osakkeita salkkuun valikoituisi osakkeita, jotka ovat "arvoansoja" (value trap). Nämä ovat osakkeita, joiden arvostustasot perustellusti matalat, jolloin osake ei "palaudu" tarjoten sijoittajalle korkeita positiivisia (tai edes positiivisia) tuottoja. Tältäkin kantilta on mielenkiintoista nähdä, miten EBIT/EV-tunnusluvun perusteella muodostettu 20 osakkeen portfolio on menestynyt viimevuosien aikana.

Toimiiko EV/EBIT-tunnuslukuun perustuva sijoitusstrategia käytännössä?

Koska yksittäisen sijoittajan on täysin kannattamatonta pitää osakesalkussaan satoja osakkeita, päätin testata miten korkean EBIT/EV (matalan EV/EBIT) tunnusluvun osakkeet ovat menestyneet viimeisten vuosien aikana. Tarkoituksena on siis selvittää, että toimiiko EBIT/EV arvosijoitusstrategia käytännössä. Datassa mukana ovat seuraavat maat Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Hollanti, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia. Aikaperiodi on 30.6.1992–30.6.2014. Datasta on jätetty pois pankit ja muut rahoitussektorin yritykset sekä REITit (Real Estate Investment Trust). Lisäksi jätin datasta pois 10 % markkina-arvoltaan pienintä yritystä, jotta datasta jäisi pois kaikista pienimmät ja epälikvideimmät osakkeet. Kaikki tuotot ovat ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, jotta eri valuutoissa noteeratut osakkeet on saatu yhdenmukaisiksi.

Itse portfolioiden muodostaminen on hyvin yksinkertaista. Aluksi järjestin osakkeet EBIT/EV-tunnusluvun mukaan suurimmasta pienempään, jonka jälkeen valitsin ensimmäiset 20 osaketta, joista muodostui portfolioni. Portfolion muodostus tapahtui jokaisen vuoden kesäkuun viimeisenä kauppapäivänä ja strategia noudatti "osta ja pidä" -strategiaa vuoden ajan, jolloin osakkeet taas järjestettiin EBIT/EV-tunnusluvun mukaan ja valittiin 20 ensimmäistä. EBIT/EV-tunnusluku on laskettu edellisen vuosiraportin perusteella, mikäli yhtiön tilinpäätöspäivä on ollut ennen kuluvan vuoden tammikuun loppua. Mikäli yrityksen tilinpäätöspäivä on esimerkiksi toukokuussa, on tunnusluvun laskentaan käytetty edellisen vuoden tilinpäätöstietoja. Tällä pyritään välttämään look-ahead bias. Jokainen osake saa portfoliossa yhtä suuren painon, joten yksittäisen osakkeen paino on 5 %. Vertailuindeksinä käytän STOXX Europe 600 equal weight tuottoindeksiä, joka huomioi osingot.

Tulokset

Kuten taulukosta 1 on havaittavissa, tuotti 20 osakkeen arvoportfolio selkeästi vertailuindeksiä paremmin. Koko testiperiodin aikana arvosalkku tuotti keskimäärin 21,35 % vuodessa, kun vertailuindeksin tuotto oli ainoastaan keskimäärin 11,09 % vuodessa. Selkeämmin eron suuruus on havaittavissa vertailtaessa kumulatiivisia tuottoja ja kuviota 1, jossa on esitetty sekä EBIT/EV-portfolion sekä vertailuindeksin indeksoidut tuotot.

Taulukko 1. Koko testiperiodin tuotot

Taulukko 1. Koko testiperiodin tuotot

Taulukon 1 lukujen perusteella EBIT/EV-arvostrategia ei vaikuttaisi olevan riskisempi kuin markkinaindeksi (ainakin, kun riskiä mitataan rahoitusteoriassa yleisesti käytetyillä tavoilla). Koko testiperiodin huonoimpana kuukautena EBIT/EV-strategia tuotti -19,63 %, joka on parempi (tai vähemmän heikko) kuin markkinaindeksin -24,24 %. Myös portfolion arvon "suurin pudotus" (maximum drawdown) on korkeampi (parempi) kuin vertailuindeksin vastaava luku.

Myös riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa EBIT/EV-strategia menestyi markkinaindeksiä selkeästi paremmin. EBIT/EV-strategian Sharpen luku oli 0,25, kun se oli ainoastaan 0,12 vertailuindeksille. Sortinon luku EBIT/EV-strategialla oli 0.45 ja markkinaindeksillä 0,17.

Kuvio 1. EBIT-portfolion ja vertailuindeksin tuottohistoria

Kuvio 1. EBIT-portfolion ja vertailuindeksin tuottohistoria

Lisäksi vertailin strategian ja markkinaindeksin tuottoja erilaisissa markkinaympäristöissä. Kuten taulukosta 2 on havaittavissa, niin testattu arvostrategia menestyi selkeästi paremmin kuin markkinaindeksi nousumarkkinoiden aikana. Nousumarkkinoiden aikana EV/EBIT-strategia tarjosi 28,74 % keskimääräiset vuotuiset tuotot. Myös vertailuindeksi tuotti erittäin hyvin, keskimäärin 18,80 % vuodessa.

Taulukko 2. Tuotot nousumarkkinoiden aikana

Taulukko 2. Tuotot nousumarkkinoiden aikana

Lopuksi vertailin tuottoja vielä laskumarkkinoiden aikana. Hieman yllättäen, laskumarkkinoiden aikana EBIT/EV-strategian vuotuisen tuoto keskiarvo on positiivinen, 3,51 %. Vastaavasti Stoxx Europe 600 -indeksin keskimääräinen vuotuinen tuotto on -7,28 %. Laskumarkkinoiden aikana heikoimpana kuukautena EBIT/EV-strategia tuotti -19,63 %, kun markkinaindeksin heikoin kuukausi tuotti -24,24 %.

Taulukko 3. Tuotot laskumarkkinoiden aikana

Taulukko 3. Tuotot laskumarkkinoiden aikana

Edellämainittujen tulosten perusteella yksinkertainen sijoitusstrategia, jossa osakkeet valitaan EBIT/EV-tunnusluvun perusteella näyttäisi tuottaneen vuosien 1992 ja 2014 välisenä aikana huomattavasti paremmin kuin markkinaindeksi vastaavalla aikaperiodilla. On kuitenkin muistettava, että historiallinen menestys ei ole tae tulevasta. Testattu aikaperiodi on kuitenkin verrattain lyhyt, ainoastaan 22 vuotta. Lisäksi on muistettava, että tuotoissa ei ole huomioitu kaupankäyntikustannuksia. EBIT/EV-strategiassa vuosittain salkussa vaihtui keskimäärin 18 osaketta. Tästä johtuen kaupankäyntikulut todellisuudessa söisivät jonkin verran tuottoja.

Lähteet:

Gray, W. & J. Vogel (2012). Analyzing Valuation Measures: A Performance Horse Race over the Past 40 Years. Journal of Portfolio Management 39:1, 112–121.

Tuloskatsaus: vuosi 2015


Sijoitusvuosi 2015 on takana ja uusi vuosikin on ehtinyt alkaa hyvin mollivoittoisesti. Jatkossa aion tarkastella tuottoja puolivuosittain, joten Q3 tuloskatsauksen jätin väliin.

Vuoden 2015 toinen puolikas sujui salkkuni osalta huonosti. Salkun tuotto toisella puolikkaalla oli -5,65 %. Vielä huonommin menestyi vaihtoehtoinen strategiani, jonka tuotto oli -8,88 %. S&P 500 TR -indeksi tuotti vastaavalla ajanjaksolla 0,15 % ja OMXH CAP GI 3,56 %. Salkun tuotoissa osingot on huomioitu nettomääräisinä, indeksien tuotoissa osingot ovat bruttomääräisinä. Myös Sharpen ja Sortinon luvuilla mitattuna molemmat strategiani hävisivät selkeästi em. indekseille.

Q4/2015 avainluvut

Q4/2015 avainluvut

Koko vuoden tuottoja tarkasteltaessa tulokset ovat hyvin samansuuntaiset, joskaan koko portfolioni ei aivan niin huonosti menestynyt. Koko vuoden tuotto oli 0,97 %, kakkosstrategian tuoton jäädessä -6,89 %:iin. S&P 500 TR -indeksi tuotti 1,38 % ja OMXH CAP GI huikeat 15,92 %. Sharpen ja Sortinon lukuja vertailtaessa salkkuni hävisi molemmille indekseille.

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q4 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q4 tuotto

Vuoden 2016 alku on ollut samanlainen kuin mihin vuosi 2015 päättyi. Rajusta laskusta huolimatta on pysyttävä valitussa strategiassa ja pidettävä pää kylmänä. Tämänkaltaisissa tilanteissa tulee helposti tehtyä virheitä, mikäli alkaa hötkyilemään.

Lisäsin sivustolle "Markkinadata" -sivun, josta näkyy S&P 500- ja OMXH25 -indekseistä johdetut riskipreemiot sekä indeksien EV/EBITDA-tunnusluvut.

Tuloskatsaus: Q2/2015


Tämän vuoden toinen neljännes on takana ja se sujui sijoitusteni osalta melko huonosti. Kyseisellä ajanjaksolla portfolioni tuotti -2,15 % ja vaihtoehtoisen strategiani tuotto jäi -2,20 %:iin. Vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti samalla ajnajaksolla 0,28 % ja OMXH CAP GI -5,47 %. Molempien salkkujeni tuottoja painoivat pari virhesijoitusta, joista olen aikaisemminkin jo maininnut. Vaikutus erityisesti vaihtoehtoisen strategiani tuottoihin oli merkittävä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta molemmat portfolioni ovat S&P 500 TR -indeksiä edellä, kun tarkastellaan koko vuoden tuottoja. OMXH CAP GI:tä molemmat portfolioni ovat merkittävästi jäljessä, johtuen Helsingin pörssin erinomaisesta alkuvuodesta. Toisen neljänneksen päättyessä portfolioni arvosta noin 20 % oli suomalaisia osakkeita. Vaihtoehtoisen strategiaportfolion arvosta 0 % oli suomalaisia osakkeita, joten tämän strategian ja OMXH CAP GI:n vertailu ei ole edes kovin mielekästä. Molemmissa portfolioissa merkittävin paino on yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

Q2/2015 avainluvut

Q2/2015 avainluvut

Myös Sharpen luvulla mitattuna molemmat portfolioni hävisivät S&P 500 TR -indeksille. OMXH CAP GI:n todella surkean toisen neljänneksen johdosta molempien portfolioni Sharpen luvut olivat paremmat kuin ko. indeksillä. Sortinon luvulla mitattuna tulokset ovat samansuuntaiset.

Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana molemmat portfolioni menestyivät riskikorjatuilla mittareilla vertailtaessa S&P 500 TR -indeksiä hieman paremmin, mutta hävisivät selkeästi OMXH CAP GI:lle. Koko portfolioni volatiliteetti oli puolivuotisjakson aikana suunnilleen samalla tasolla kuin S&P 500 TR -indeksin ja jonkin verran alhaisempi kuin OMXH CAP GI:llä.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten ylläolevasta graafista voi havaita, vaihtoehtoinen strategiani on kuluneen vuoden aikana kokenut pari merkittävää romahdusta. Nämä ovat johtuneet pääasiassa noista aiemmin mainitsemistani virhesijoituksista, jotka osaan jatkossa välttää. Toki varmasti muitakin virhesijoituksia tulee, mutta ainakin nämä kyseiset virheet ovat vältettävissä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta, molemmat portfolioni ovat yhä S&P 500 TR -indeksiä edellä. Toivottavasti asetelma jatkuu samanlaisena vuoden loppuun asti, mieluiten vielä niin että ero vertailuindeksiin suurenee. Kolmannen neljänneksen alussa aloin keräämään dataa päivätasolla suomalaisten (ja ulkomaalaisten) osakkeiden painosta salkussani. Ajatuksenani on laskea OMXH CAP GI:n ja S&P 500 TR -indeksin tuotoista painotettu arvo, jossa painoina käytän oman portfolioni painoja suomalaisissa ja ulkomaalaisissa osakkeissa. Koska toistaiseksi suurin osa sijoituksistani on Yhdysvalloissa, niin en ole päätynyt käyttämään esimerkiksi MSCI World -indeksiä vertailuindeksinä. Mikäli kuitenkin tilanne muuttuu jossakin vaiheessa, niin tällöin myös vertailuindeksi muuttuu, jotta se vastaa paremmin omaa portfoliotani.

Viimeaikoina S&P 500 indeksistä johdettu riskipreemio on ollut laskusuunnassa. Tämä viittaisi siihen, että osakkeiden arvostus on noussut hieman. Mistään yliarvostuksesta en kuitenkaan lähtisi puhumaan, vaikkakin olen viimeaikoina huomannut että sopivien ostokohteiden löytäminen on muuttunut haastavammaksi.

Tuloskatsaus: Q1/2015


Vuoden ensimmäinen neljännes olisi taas takana. Kuluneen neljänneksen aikana erityisesti Helsingin pörssin tuotot olivat todella korkeat. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin tuotto sen sijaan jäi melko vaatimattomaksi. Helsingin pörssin OMXH CAP GI tuotti ensimmäisen neljänneksen aikana huikeat 18,42 %. S&P 500 TR -indeksin tuotto jäi ainoastaan 0,95 prosenttiin.

S&P 500 -indeksistä johdettu riskipreemio oli 31.3.2015 5,13 %, joten tämän perusteella Yhdysvaltojen osakemarkkinat eivät näyttäisi olevan mitenkään ylihinnoiteltu. Vuosien 1960–2014 aikana ko. indeksistä johdettu riskipreemio on ollut keskimäärin 4,07 %. Eli en vieläkään näe markkinoilla kuplaa, vaikka siitä on mediassa puhuttu jo varmaan viimeisen vuoden ajan, kuten olen aikaisemmissakin tuloskatsauksissa maininnut.

Portfolioni tuotti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 7,27 %. Suomiosakkeiden paino portfoliossa on noin 20 %. Portfolioni hävisi siis selvästi OMXH CAP GI:lle, mutta päihitti S&P 500 TR -indeksin. Toinen käyttämäni strategia tuotti 4,49 %. Tässä strategiassa Suomiosakkeiden paino on 0 %. Kuten aikaisemminkin, indeksien tuotoissa osingot on huomioitu bruttomääräisesti. Vastaavasti portfolioideni tuotossa osingot on huomioitu nettomääräisesti. Portfolioiden tuotoissa on huomioitu myös kaupankäyntikulut.

 

Q1/2015 avainluvut

Q1/2015 avainluvut

Riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni sekä myös vaihtoehtoinen strategiani päihittivät S&P 500 TR -indeksin.  Näillä tunnusluvuilla mitattuna ko. portfoliot hävisivät kuitenkin selkeästi OMXH CAP GI:lle. Portfolion vuositason volatiliteetti oli alhaisempi kuin vertailuindekseillä ja vastaavasti toisella strategiallani se oli korkeampi kuin vertailuindekseillä. Vaikka toisen strategiani volatiliteetti oli korkeampi kuin S&P 500 TR -indeksillä, se silti menestyi paremmin Sharpen luvulla mitattuna. Luvut ovat eriteltynä tarkemmin oheisessa kuvassa.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten yllä olevasta kuvasta voi havaita, seurasi vaihtoehtoinen strategiani melko vahvasti koko portfolioni tuottoja. Maaliskuun lopussa kuitenkin ero repesi melko suuren romahduksen johdosta. Romahdus johtui parista virhesijoituksesta, joiden välttämiseksi olen hieman hionut strategiaani. Virhesijotuksia toki varmasti tästäkin huolimatta tulee.

Yhteenvetona mainittakoon, että olen suht tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. OMXH CAP GI:lle molemmat portfoliot hävisivät selkeästi. Positiivista on se, että S&P 500 TR -indeksille portfolioni pärjäsi suhteellisen hyvin. Toisen käyttämäni strategian tuotto oli jonkinmoinen pettymys, mutta pitkä aikaväli näyttää miten kyseinen strategia tulee toimimaan.